Tỷ giá hôm nay

Mã NT Tên ngoại tệ Tỷ giá mua vào Tỷ giá chuyển khoản Tỷ giá bán ra